REGULAMIN ZAWODÓW

Dobrze się z nim zapoznaj!

Regulamin zawodów Mstów Triathlon 2022

1. Organizatorzy i współorganizatorzy:
Organizatorem “Triathlon Mstów” jest Stowarzyszenie Triathlon Training Center z siedzibą w
Częstochowie. Współorganizatorem “Triathlon Mstów” jest Gmina Mstów.
2. Cel zawodów „Triathlon Mstów”:
Promocja gminy Mstów, popularyzacja triathlonu wśród społeczeństwa oraz propagowanie
aktywnego i zdrowego stylu życia.
3. Zasady ogólne:
Na zawodach nie są wymagane licencje triathlonowych federacji krajowych. Dotyczy to zarówno startów indywidualnych, jak i sztafetowych.
Zawody odbywają się według ogólnych przepisów PZTri.
4. Termin, dystans, trasy:
Zawody odbędą się w dniu 24.07.2022 r. w Mstowie. Biuro zawodów będzie czynne 23.07.2022 r., w
godzinach 12:00-20:00 oraz w dniu 24.07.2022 w godzinach od 6:00 do 9:00. Start zawodów odbywa
się na zbiorniku wodnym przy „Kopalni piachu Zawada” na ul. Polna 6-5 w Mstowie. Meta zawodów
usytuowana będzie przy strefie zawodów.
Zawody składają się z 3 etapów:
I etap Pływanie - [1/4IM] 950 m (2 pętle) oraz [1/8IM] 475m (1 pętla) – Etap pływacki
przeprowadzony będzie na pętli, oznaczonej bojami, dookoła zbiornika wodnego. Boje omijamy
zgodnie z ruchem wskazówek (prawą ręką). Start do pływania nastąpi z wody pomiędzy bojkami nr 1 i
4. Przewidywana temperatura w połowie lipca to 16-20 °C. Organizator zaleca pianki
triathlonowe. Przy temperaturze wody poniżej 16 °C, pianki triathlonowe będą obowiązkowe. 
Limit czasowy I etapu: 45 minut dla dystansu 1/4IM oraz 25 minut dla dystansu 1/8IM. 

II etap – Kolarstwo - [1/4IM] 45 km (4 pętli) oraz [1/8IM] 22.5km (2 pętli) – Etap kolarski
składa się z pętli prowadzących po pięknych terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bezpośrednio
po wyjeździe z T1/T2 wyjeżdżamy na ulicę Polną, z której udajemy się na pętle kolarskie, a z których
po pokonaniu odpowiedniej ilości okrążeń powracamy ulicą Polną prosto do strefy zmian T1/T2.  
Oznaczenia długości trasy co 5 km.
Na całym dystansie etapu kolarskiego ruch drogowy będzie zamknięty, przy czym obowiązuje ruch
prawostronny. Każdy startujący zobowiązany jest do startu w zawodach na rowerze wyposażonym w
sprawne 2 hamulce (tarczowe lub szczękowe).Rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek
wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg. Podczas etapu
kolarskiego obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych. Każdy z
uczestników obowiązany jest do zastosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania
należytej ostrożności podczas etapu kolarskiego. 
Etap kolarski odbywa się w konwencji bez draftingu! 
Podczas etapu kolarskiego “Triathlon Mstów” strefa podciągania ma długość 10 metrów, a
maksymalny czas przebywania w tej strefie to 20 sekund. 
Limit czasowy I i II etapu 180 min dla dystansu 1/4IM oraz 90min dla dystansu 1/8IM. 

III etap zawodów: - Bieg - dla 1/4IM - 10.55km (2 pętle x 5.25km) oraz dla 1/8IM - 5.25km (1 pętla x
5.25km) - Etap biegowy składa się z pętli po 5.25km. Wybiegając z T1/ T2 kierujemy się ul. Polną w
kierunku ul. Sportowej, gdzie następuje nawrotka, a następnie
obiegnięcie zalewu.  
Limit czasowy całych zawodów: 240 minut dla dystansu 1/4IM oraz 120 minut dla dystansu 1/8IM. 

5. Kwestie bezpieczeństwa i zasady uczestnictwa:
W “Triathlon Mstów” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest:
• wypełnienie formularza rejestracyjnego i uregulowanie opłaty startowej; 
• odebranie pakietu startowego oraz wprowadzenie roweru do Strefy zmian w
wyznaczonych przez Organizatora miejscu i terminie; 
• własnoręczne podpisanie Oświadczenia, które będzie dostępne w Biurze zawodów oraz
przedstawienie dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych podanych w formularzu
zgłoszeniowym; 
• spełnienie wymogów określonych w regulaminie zawodów. 
W skład sztafety wchodzą trzy osoby, z których:
• pierwsza osoba płynie 475M [1/8IM] / 950M [1/4IM] i dobiega do strefy zmian,
• druga osoba jedzie rowerem 22,5KM [1/8IM] / 45KM [1/4IM] i dobiega do strefy zmian, 
• trzecia osoba biegnie 5,25km [1/8IM] / 10,55km [1/4IM]. 
UWAGA: Jeden uczestnik sztafety może startować tylko w jednym etapie zawodów (pływanie, rower
lub bieg). Dopuszcza się, za zgodą organizatora, występ tylko dwóch zawodników ze sztafety.
Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że
uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w
zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez
Organizatorów oraz służby porządkowe. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika
niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące
kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje
jego dyskwalifikacją. Jeżeli zawodnik zdecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie
rywalizacji zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu sędziom oraz zwrotu chipa. Koszt opłaty
startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym
zakresie.

6. Opłaty i pakiety startowe
Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 30.06.2020r. Limit uczestników “Triathlon Mstów”
wynosi 250 osób na każdym dystansie. Limit sztafet wynosi 50 na każdym z dystansów. Organizator
zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu. Za
zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz
uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. Opłatę startową należy
uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego (płatność on-line lub przelewem). Wszystkie dane
podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
Opłaty startowe:
Dystans 1/8IM:
• 179 zł - do 28.02.2022 
• 219 zł - do 30.04.2022 
• 249 zł - do 30.06.2022 
Dystans 1/4IM:
• 229 zł - do 28.02.2022  
• 279zł - do 30.04.2022  
• 309 zł - do 30.06.2022 
Sztafety (1/4IM i 1/8IM):
• 349 zł - do 30.06.2022
Dowodem skutecznej rejestracji oraz płatności jest e-mail przesłany na adres podany w formularzu
rejestracyjnym. Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@triathlonmstow.pl W
przypadku rezygnacji ze startu organizator nie zwraca opłaty startowej. Istnieje możliwość
przepisania pakietu startowego na inną osobę najpóźniej na 30 dni przed startem. W tym celu należy
skontaktować się z organizatorem drogą mailową info@triathlonmstow.pl
Pakiet Startowy:
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Triathlon Mstów otrzymuje:
• zestaw numerów startowych, 
• czepek, 
• opaskę na rękę, 
• napoje na punktach odżywiania, 
• medal na mecie, 
• folder informacyjny Triathlon Mstów, 
• upominki od sponsorów i partnerów imprezy. 
Za dodatkową opłatą (30zł) zawodnik może wybrać do pakietu okolicznościową koszulkę.
Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz przedstawienie dokumentu
tożsamości. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu
startowego lub za okazaniem upoważnienia do odbioru pakietu startowego. Odbiór pakietu
startowego jest jednoznaczny z założeniem przez wolontariusza “opaski zawodnika” na rękę
startującego. (w przypadku odbioru za upoważnieniem opaska zostanie dodana do pakietu
startowego). Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą
wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe (dystans 1/4IM i dystans 1/8IM)
Kobiety (K) i Mężczyźni (M)* :
• K/M OPEN
• K/M 18-20 (18-29 lat) 
• K/M 30 (30-39 lat) 
• K/M 40 (40-49 lat) 
• K/M 50 (50-59 lat) 
• K/M 60+ (60 lat i więcej)
• K/M 70+ (70 lat i więcej) 
• Najlepszy zawodnik/zawodniczka z powiatu Częstochowskiego.  
*O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
**O przynależności do klasyfikacji "Najlepszy zawodnik/zawodniczka z powiatu Częstochowskiego"
decyduje miejsce zameldowania.
***Nagroda w kategorii OPEN wyklucza udział w kategorii wiekowej.
**** Zawodnicy PRO klasyfikowani są tylko w kategorii OPEN
*****Aby kategoria została przeprowadzona potrzebne są w niej przynajmniej 3 osoby. W przypadku mniejszej ilości zawodników w danej kategorii wiekowej, zostają oni zakwalifikowani do niższej kategorii wiekowej.
W wyścigu sztafet prowadzona będzie klasyfikacja:
• generalna drużyn żeńskich 
• generalna drużyn męskich 
• generalna drużyn mieszanych ( w sztafecie startują np. dwie kobiety i mężczyzna lub jedna
kobieta i dwóch mężczyzn).
*Aby klasyfikacja została przeprowadzona potrzebne są w niej przynajmniej 3 drużyny.

8. Nagrody:
Każdy zawodnik, który ukończy zawody “Triathlon Mstów” otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród. Zdobywcy
miejsc I-III w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody pieniężne i pamiątkowe statuetki.
Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych oraz w klasyfikacji "Najlepszy zawodnik/zawodniczka
z powiatu Częstochowskiego" wśród kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. Organizator
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.
Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie zawodów i negatywny wynik kontroli
antydopingowej, w przypadku jej przeprowadzenia. Nagrody finansowe są obciążone 10%
podatkiem, który zostanie potrącony z kwoty wygranej. Zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne w
formie przelewu bankowego, najpóźniej do końca Września 2022 roku. Odbiór nagród jest możliwy
jedynie na ceremonii wręczenia.

9. Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe uczestników podlegają warunkom określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Dane osobowe
zostaną zapisane w sposób elektroniczny, a ich administratorem jest STS-2 s.c. ul. Szafranowa 6, 87-
100 Toruń. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
Jednocześnie zgoda może zostać w każdym czasie odwołana ale jej cofnięcie nie jest jednoznaczne ze
zwrotem opłaty startowej. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystane do sprawnego
przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy oraz rozliczenia przyznanych nagród. Uczestnik
posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych,
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z
nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowana lub
rozpowszechniana będzie taka informacja. Organizator zastrzega sobie także prawo do
nieodpłatnego wykorzystania materiałów filmowych, zdjęć, wywiadów z uczestnikami zawodów w
celach promocyjnych oraz komercyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora
poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach
internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe
związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

10. Uwagi końcowe:
Organizator informuje o możliwych zmianach przeprowadzenia zawodów wynikających z pandemii COVID19 i dostosowania się do panujących w danym terminie obostrzeń.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty zawodów na inny termin w roku 2022, jeśli panujące w pierwotnym terminie obostrzenia, nie pozwolą na przeprowadzenie zawodów. 
W sprawach nieujętych w regulaminie, decyzje o ich rozstrzygnięciu podejmuje organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz skrócenia trasy zawodów, jak i godziny startu.
Organizator posiada ubezpieczenie OC.
Uczestnik niestosujący się do wyżej wymienionego regulaminu, może zostać zdyskwalifikowany. Pod karą dyskwalifikacji - na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego, a na trasie pływackiej zawodnik zobowiązany jest startować w czepku przekazanym w pakiecie startowym. Podczas trasy kolarskiej  zawodnik zobowiązany jest umieścić numer startowy z tyłu ciała ponad pośladkami, pod siodełkiem  roweru oraz na kasku rowerowym; podczas biegu – z przodu, na wysokości pasa. Zawodnik nie może fizycznie wspomagać postępów innego sportowca w żadnej części zawodów. To spowoduje, że obaj
zawodnicy zostaną zdyskwalifikowani.
Zawodnik nie może używać żadnych urządzeń  multimedialnych oraz jakichkolwiek innych gadżetów i akcesoriów, które mogą przeszkadzać i rozpraszać uwagę innych zawodników, tj.:
• urządzeń komunikacyjnych jakiegokolwiek typu, w tym między innymi telefonów
komórkowych, 
• inteligentnych zegarków i radiotelefonów, które w jakikolwiek sposób mogą rozpraszać
podczas zawodów. "Sposób rozpraszania" obejmuje, ale nie ogranicza się, do wykonywania
i odbierania połączeń telefonicznych, wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, odtwarzania muzyki, 
• korzystania z mediów społecznościowych i robienia zdjęć.
Używanie urządzenia komunikacyjnego w sposób rozpraszający podczas zawodów spowoduje
nałożenie kary dyskwalifikacji. 
Numer startowy musi być widoczny z przodu przez cały czas trwania etapu biegowego i nie może być
modyfikowany przez zawodnika.
Numer startowy nie jest obowiązkowy podczas etapu rowerowego.
W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten
sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
W czasie trwania zawodów  organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego, dotyczące kontynuowania  bądź konieczności rezygnacji z zawodów są ostateczne, a zawodnik zobowiązany jest się do nich
zastosować. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu oraz niniejszego regulaminu. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów,  rozpatrywać będzie komisja sędziowska. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od  dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100 zł. Po  uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez
nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia
sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora
oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy
zmian przez zawodnika.
Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania
poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i
bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłóciłoby prawidłowy przebieg zawodów.
Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji.
Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną  opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym info@triathlonmstow.pl w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą
osobę w biurze zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania
pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów.
Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.